O maturitní zkoušce

Oficiální stránky nové maturity: https://maturita.cermat.cz/.
Přípravou společné části maturitní zkoušky je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum), příspěvková organizace řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Maturitní zkoušky v roce 2023

Společná část

2 předměty povinně

 1. český jazyk a literatura (didaktický test trvá 85 minut)
 2. cizí jazyk nebo matematika (didaktický test z cizího jazyka trvá 110 minut, z matematiky 135 minut)

nejvýše 2 předměty nepovinně z nabídky:

 1. cizí jazyk – jiný než v povinné zkoušce  (didaktický test trvá 110 minut)
 2. matematika (didaktický test trvá 135 minut)
 3. matematika rozšiřující (didaktický test trvá 150 minut)

Doplňující informace pro společnou část maturitní zkoušky

 • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale podmínkou pro zisk maturitního vysvědčení.
 • Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, francouzský, německý, ruský a španělský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.
 • Didaktický test z cizího jazyka – 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

Profilová část

V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, určuje následující:

Profilová část maturitní zkoušky pro obory vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium, 79-41-K/61 Gymnázium, 79-41-K/41 Gymnázium, 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou, se skládá ze tří nebo čtyř povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek.

Obsah profilové části

Žák, který ve společné části zvolil matematiku, skládá zkoušku ze tří předmětů povinně:

 1. český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška před maturitní komisí)
 2. cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška před maturitní komisí)
 3. povinně volitelný předmět z nabídky volitelných předmětů (ústní zkouška před maturitní komisí, v případě cizího jazyka je povinnou součástí písemná práce)

Žák, který ve společné části zvolil cizí jazyk, skládá zkoušku ze čtyř předmětů povinně:

 1. český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška před maturitní komisí)
 2. cizí jazyk (písemná práce + ústní zkouška před maturitní komisí)
 3. první povinně volitelný předmět z nabídky volitelných předmětů* (ústní zkouška před maturitní komisí, v případě cizího jazyka je povinnou součástí písemná práce)
 4. druhý povinně volitelný předmět z nabídky volitelných předmětů* (ústní zkouška před maturitní komisí, v případě cizího jazyka je povinnou součástí písemná práce)

* Poznámka: Žák si smí v rámci povinných předmětů zvolit maximálně dva cizí jazyky, další cizí jazyk si může zvolit jako nepovinný předmět.

Nabídka volitelných předmětů
 • biologie
 • cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
 • dějepis
 • deskriptivní geometrie
 • fyzika
 • hudební výchova *
 • chemie
 • informatika a programování
 • latina
 • matematika
 • výtvarná výchova*
 • základy společenských věd
 • zeměpis
 • teorie sportovní přípravy*

* Poznámka: Student může z tohoto předmětu maturovat, pokud absolvuje seminář ve 3. i ve 4. ročníku.

Forma zkoušky

 • U cizího jazyka písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí:
  • žák, který si zvolil AJ, skládá zkoušku na jazykové úrovni B2,
  • žák, který si zvolil jiný cizí jazyk než AJ, skládá zkoušku na jazykové úrovni B1.
 • U výtvarné výchovy praktická zkouška a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.
 • U ostatních předmětů ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.

Doplňující informace pro profilovou část MZ

 • Žák si nesmí vybrat v  profilové části cizí jazyk (volitelný předmět), který si vybral ve společné části.
 • Pokud žák neskládá zkoušku z cizího jazyka ve společné části, musí si zvolit povinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části.
 • Žák si může zvolit nejvýše 2 nepovinné zkoušky z výše uvedené nabídky. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného předmětu, z kterého koná zkoušku povinnou.
 • Tématické okruhy jsou uvedeny u jednotlivých předmětů.
 • Poslední možný termín předání vyplněné a podepsané přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky řediteli školy je 1. prosinec předchozího kalendářního roku.

Vnitřní předpis k podobě profilové maturitní zkoušky

Další informace z Centra