Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog: PhDr. Ivana Veselá

Školní výchovný poradce: Mgr. Lenka Fasorová

Školní metodik prevence: Mgr. Jaroslav Taras


Gymnázium Jihlava bylo zapojeno do systémového projektu ministerstva školství „Rozvoj školních poradenských pracovišť – Vzdělávání – Informace – Poradenství II“. Projekt měl přispět ke zlepšení pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství na školách.

V rámci tohoto projektu bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Výhodou školního poradenského týmu je fakt, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro studenty, ale i pro rodiče a pedagogy. Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné.

Hlavním úkolem poradenského pracoviště je poskytnutí pomoci žákům s rizikovým chováním, osobními a vztahovými problémy, poskytování kariérového poradenství a psychodiagnostiky.

Náplň činnosti ŠPP

 • kariérové poradenství
 • sledování školní úspěšnosti a neúspěšnosti žáků – preventivní, diagnostická činnost, podpora, průběžná a dlouhodobá péče
  • péče o nadané žáky
  • péče o žáky se zhoršeným prospěchem
 • vyhledávání a péče o žáky s SPU, zdravotním a sociálním znevýhodněním
 • práce s třídními kolektivy – klima třídy – diagnostika třídy, budování kolektivu, upevňování vztahů, prevence šikany, xenofobního chování
 • prevence rizikového chování
 • krizové intervence
 • spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími a jejich podpora, metodická doporučení
 • spolupráce se zákonnými zástupci
 • spolupráce s vedením školy
 • spolupráce s ostatními subjekty – PPP, SPC, úřad práce, OSPOD, …

Zacházení s dokumentací a daty žáků

Zacházení s veškerými daty jak písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá veškerým pokynům dle nařízení GDPR.

Všichni členové ŠPP mají povinnost dodržovat zásadu mlčenlivosti a důvěrnosti.

Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů, s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), v platném znění.

Předávat informace vyučujícím je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce, zletilého žáka a v podobě, jakou zákonný zástupce, zletilý žák odsouhlasí.

Veškerá dokumentace je uložena v uzamčené skříni, ke které má přístup pouze pověřená osoba.

Písemné dokumenty jsou po uplynutí doby archivace skartovány.