Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog: PhDr. Ivana Veselá
Školní výchovný poradce: Mgr. Lenka Fasorová
Školní metodik prevence: PaedDr. Miluše Třísková

Gymnázium Jihlava bylo zapojeno do systémového projektu ministerstva školství „Rozvoj školních poradenských pracovišť – Vzdělávání – Informace – Poradenství II“. Projekt měl přispět ke zlepšení pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství na školách.

V rámci tohoto projektu bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Výhodou školního poradenského týmu je, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro studenty, ale i pro rodiče a pedagogy. Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné.

Hlavním úkolem poradenského pracoviště je poskytnutí pomoci žákům s rizikovým chováním, osobními a vztahovými problémy, poskytování kariérového poradenství a psychodiagnostiky.

Strategie ŠPP Gymnázium Jihlava

Náplň činnosti ŠPP

 • kariérové poradenství
 • sledování školní úspěšnosti a neúspěšnosti žáků – preventivní, diagnostická činnost, podpora, průběžná a dlouhodobá péče
  • péče o nadané
  • péče o žáky se zhoršeným prospěchem
 • vyhledávání a péče o žáky s SPU, zdravotním a sociálním znevýhodněním
 • práce s třídními kolektivy – klima třídy – diagnostika třídy, budování kolektivu, upevňování vztahů, prevence šikany, xenofobního chování
 • prevence rizikového chování
 • krizové intervence
 • spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími a jejich podpora, metodická doporučení
 • spolupráce s vedením školy
 • spolupráce s ostatními subjekty – PPP, SPC, úřad práce, OSPOD, …

Harmonogram práce ŠPP

 • srpen – vypracování harmonogramu činnosti výchovné poradkyně, školní psycholožky, metodičky prevence
 • září – červen
  • schůzky členů ŠPP pravidelné i nepravidelné dle potřeby – v závislosti na řešení aktuálních problémů
  • informační schůzky s vedením školy
 • červen – schůzka členů ŠPP – vyhodnocení činnosti

Náplň práce jednotlivých pracovníků ŠPP

Školní metodička prevence

 • koordinuje tvorbu, zajišťuje organizační stránku a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu,
 • ve spolupráci s vedením školy připravuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • metodicky pomáhá pedagogickému sboru v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
 • ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní zajišťuje krizovou intervenci v rámci prevence,
 • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • zajišťuje spolupráci s ostatními organizacemi – OSPOD, Policie ČR, Linky bezpečí, právní poradenství, …
 • vede a průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Školní psycholožka

 • Konzultace probíhají na žádost žáka, rodiče, třídního učitele, případně na podnět výchovné poradkyně Mgr. Lenky Fasorové nebo metodičky prevence PaedDr. Miluše Třískové. Osobní setkání s žákem je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka/zletilý žák s touto formou péče souhlasí a vyplnil písemný souhlas s činností školního psychologa.
 • Dle aktuálních potřeb školy se školní psycholožka věnuje také práci s třídními kolektivy, která může být zaměřena například na podporu komunikace, atmosféry spolupráce a zdravých vztahů ve třídě. Práce s jednotlivými třídami začíná již na adaptačním kurzu na počátku studia.
 • Nedílnou součástí práce školní psycholožky jsou také konzultace určené pedagogům školy a rodičům žáků.
 • Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence se školní psycholožka věnuje také péči o žáky nadané či žáky se specifickými poruchami učení nebo se zdravotním postižením. Dále společně nabízí možnost kariérního poradenství při výběru vysoké školy.
 • Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů, s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), v platném znění.
 • Oblasti konzultací
  Žáci
  • osobní, rodinné nebo jiné vztahové problémy.
  • psychicky mimořádně náročné situace.
  • potíže při učení, problémy s domácí přípravou na vyučování metody učení
  • výběr dalšího studia, kariérová diagnostika a poradenství.
  • Pozice ve třídě, vztahy se spolužáky.
  • Nejistota, tréma, nepřiměřený strach, úzkost, stavy smutku apod.
  • problém s chováním nebo dodržováním školního řádu.
  • konflikt s některým z učitelů.
  • potřeba dozvědět něco sami o sobě nebo potřeba popovídat s někým nezávislým, nezaujatým.
  • Doporučení kontaktu na jiné odborné pracoviště.
  Rodiče a zákonní zástupci:
  • u syna/dcery došlo k výraznému zhoršení prospěchu.
  • u syna/dcery došlo k náhlé změně chování, prožívání.
  • potřeba poradit s domácí přípravou vašeho syna/dcery na vyučování a s výběrem optimálního učebního stylu.
  • potřeba poradit při řešení výchovných nebo osobnostních problémů syna/dcery.
  • potřeba pomoci při řešení obtíží syna/dcery se spolužáky nebo pedagogy.
  • potřeba poradit s výběrem dalšího studia syna/dcery z hlediska rozumových předpokladů, z hlediska specifické poruchy učení apod.
  Pedagogové
  • potřeba pomoci při řešení aktuální krize žáka.
  • potřeba pomoci při řešení potíží žáků ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci.
  • potřeba poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků.
  • potřeba poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení nebo poradit při zpracovávání individuálního vzdělávacího plánu.
  • potřeba poradit při řešení vztahových potíží ve třídě, pomoci realizovat třídnickou hodinu apod.
  • potřeba zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou.

Výchovná poradkyně

 • Činnost s maturanty
  • třídnické hodiny
  • individuální konzultace – kariérové poradenství
  • administrativa přihlášky, odvolání, žádosti o přijetí bez přijímacích zkoušek
  • přehled podaných přihlášek
  • statistika přijetí absolventů
 • Kariérové poradenství
  • individuální konzultace se studenty nejen maturitního ročníku
  • poradenství při výběru seminářů ve vztahu k volbě povolání
  • spolupráce s M. Třískovou – kariérové poradenství na nižším gymnáziu
  • koordinace činností kariérového poradenství na gymnáziu – prezentace vysokých škol, setkání s absolventy (spolupráce se školním parlamentem)
  • spolupráce ve školském poradenském pracovišti – kariérové poradenství ve spolupráci se školní psycholožkou – profilové testy + výběr oboru VŠ, zaměstnání
 • Výchovně-vzdělávací činnost
  • individuální konzultace se studenty – styly učení, řešení krizových situací, řešení výchovných problémů žáků
  • individuální konzultace s rodiči – zejména řešení studijních a výchovných problémů žáků
  • spolupráce se školní psycholožkou a metodičkou prevence při řešení krizových situací
 • Spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími
  • pomoc při řešení výchovných a studijních problémů žáků
  • individuální konzultace
  • výchovné komise
 • Spolupráce s vedením školy, metodičkou prevence, školní psycholožkou
  • spolupráce se školní psycholožkou a metodičkou prevence v rámci činnosti poradenského pracoviště
  • pravidelné schůzky s vedením školy – zástupkyně ředitele, ředitel školy
  • výchovné komise
 • Práce s nadanými žáky
  • vyhledávání nabídek stáží, soutěží podporujících nadané žáky, doporučující dopisy na odborné stáže a studium v zahraničí

Zacházení s dokumentací a daty žáků

Zacházení s veškerými daty jak písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá veškerým pokynům dle nařízení GDPR.

Všichni členové ŠPP mají povinnost dodržovat zásadu mlčenlivosti a důvěrnosti.

Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů, s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), v platném znění.

Předávat informace vyučujícím je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce, zletilého žáka a v podobě, jakou zákonný zástupce, zletilý žák odsouhlasí.

Veškerá dokumentace je uložena v uzamčené skříni, ke které má přístup pouze pověřená osoba.

Písemné dokumenty jsou po uplynutí doby archivace skartovány.

Školní psycholožka

PhDr. Ivana Veselá
tel. 730 176 566, 567 579 768, 601 578 005
Konzultační hodiny:

 • PO: 7.45–14.30
 • ÚT: 7.45–14.30
 • ST: 7.45–16.00
 • ČT: 7.45–14.30
 • PÁ: po osobní domluvě

Výchovná poradkyně

Mgr. Lenka Fasorová
tel. 567 579 743
Konzultační hodiny:

 • PO: 7.15–8.00, 9.45 – 10.00
 • ÚT: 9.45–12.00
 • ST: 7.15–8.00
 • ČT: 7.15–8.45
 • PÁ: 7.15–8.00

Další termíny – po osobní domluvě

Metodička prevence

PaedDr. Miluše Třísková
tel. 567 579 750
Konzultace po osobní domluvě