Vnitřní předpis k podobě profilové maturitní zkoušky

Maturitní zkouška z českého jazyka

 • Délka konání písemné práce je 110 minut, žáci vybírají z šesti zadání, minimální rozsah je 250 slov a žák má možnost použít Pravidla českého pravopisu.
 • Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání písemné práce z českého jazyka a literatury o 40 %. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny.
 • Kritéria hodnocení písemné práce:
  • Vytvoření textu podle zadaných kritérií (1A – téma, obsah; 1B – komunikační situace, slohový útvar)
  • Funkční užití jazykových prostředků (2A – pravopis, tvarosloví a slovotvorba; 2B – lexikum: adekvátnost jazykových prostředků vzhledem ke komunikační situaci / slohovému útvaru; použití pojmenování v odpovídajícím významu; šíře a pestrost slovní zásoby)
  • Syntaktická a kompoziční výstavba textu (3A – větná syntax, textová koheze: výstavba větných celků; odkazování v textu; prostředky textové návaznosti; 3B – nadvětná syntax, koherence textu: kompozice textu; strukturovanost a členění textu; soudržnost textu; způsob vedení argumentace)
 • Délka konání ústní části: je 20 minut příprava a 15 minut vlastní zkoušení. Ze školního maturitního seznamu literárních děl žák vytvoří vlastní seznam v počtu 30 literárních děl. Z nich si bezprostředně před zahájením přípravy losuje (v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu).
 • Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek konkrétního díla, součástí listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
 • Hodnocení zkoušky je tvořeno ze 40 procent hodnocením písemné práce a z 60 procent hodnocením ústní zkoušky, žák musí úspěšně vykonat obě části.
 • Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:
  Žák vybírá celkem 30 děl ze školního maturitního seznamu, a to následovně:
  • Světová a česká literatura do konce 18. století – minimálně 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století – minimálně 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století – minimálně 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století – minimálně 5 literárních děl
 • Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Pro školní seznam literárních děl platí základní pravidla: minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60. Za literární dílo je považováno komplexní dílo, nikoli jeho část. U literárního díla ze světové literatury je specifikováno vydání.
  Pro žákův seznam literárních děl platí: minimálně třemi literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Maturitní zkouška z cizího jazyka

 • Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.
 • Délka konání písemné práce je 110 minut včetně času na volbu zadání (výběr ze dvou zadání); žák má možnost použít překladový slovník.
 • Ústní zkouška z cizího jazyka je monotematická; je stanoveno 20–30 témat (viz předměty), ze kterých si žák bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce vylosuje 1 téma.
 • Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje body k tomuto rozhovoru.
 • Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, při přípravě je povolen překladový slovník, ústní zkouška trvá 15 minut.
 • Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.
 • Zkoušku z cizího jazyka v profilové části lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. Žák, který si ve společné části zvolil didaktický test z matematiky, nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky.
 • Pokud chtějí studenti nahradit maturitní zkoušku z cizího jazyka příslušným certifikátem, musí ho získat do 30. 3. a zároveň musí do 30. 3. musí požádat ředitele školy o svolení.