Povinně zveřejňované informace

1. Název

Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1560/1, 586 01 Jihlava
příspěvková organizace, REDIZO: 600014746

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina – schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č.045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001 ve znění dodatku č. 1 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 205/08/2002/ZK ze dne 17. 12. 2002 a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje.

Inspekční zprávy České školní inspekce

Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ: 70890749

Kraj Vysočina – zřizovatel organizace (logo)

3. Organizační struktura

Statutární orgán, ředitel školy
  Zástupce statutárního orgánu, zástupce ředitele školy
  Zástupce ředitele školy
    pedagogičtí pracovníci
    ekonomický úsek
    provozní pracovníci

viz Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1
586 01 Jihlava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1
586 01 Jihlava
viz mapa

4.3 Úřední hodiny

pondělí–čtvrtek: 8.00–11.00 hod. a 12.00–15.30 hod.
pátek 8.00–14.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

+420 567 579 740
dále viz Kontakty

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.gymnaziumjihlava.cz

4.6 Adresa e-podatelny

zc.avalhijmuizanmyg@anletadop

4.7 Další elektronické adresy

Identifikátor datové schránky: 86nubkd
Zaměstnanci využívají elektronickou adresu ve formátu
zc.avalhijmuizanmyg@ínemjířponémj(bez diakritiky).
Je možné také využít elektronický formulář na stránce Kontakty.

5. Platby lze poukázat

v CZK na bankovní účet 123-6373930267/0100 [CZ0701000001236373930267 / KOMBCZPPXXX]
v EUR na bankovní účet 123-6375810277/0100 [CZ3101000001236375810277 / KOMBCZPPXXX]

Fakturace elektronicky na:

nakup gymnaziumjihlava.cz

6. IČO

60545984

7. DIČ

CZ00559164

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je v listinné podobě v kanceláři školy a zveřejněn na internetových stránkách školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na adrese úřadovny pro osobní návštěvu v úředních hodinách, nebo elektronickou poštou na adrese e-podatelny lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení vybraných situací jsou zveřejněny na webových stránkách.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.500/2004 Sb., Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele a jeho statutárního zástupce, zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  • černobílá kopie/tisk stránky A4 Kč 2,–
  • černobílá kopie/tisk stránky A3 Kč 5,–
  • barevná kopie/tisk stránky A4 Kč 25,–
  • zpracování požadovaných výstupů pracovníkem školy dle hodinové mzdy pracovníka (50% záloha předpokládané ceny předem)
  • poskytnutí požadovaných výstupů na elektronickém nosiči dat (cena nosiče + Kč 50,–)
  • informační brožura dle nákladů na tisk
  • poštovné dle skutečných nákladů

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.