Školní psycholog

elektronický kontakt: PhDr. Ivana Veselá

telefon: 730 176 566, 567 579 768

konzultační hodiny:
(Jiné termíny po osobní domluvě.)
   PO: 8.30–12.30
   ÚT: 8.30–14.30
   ST: 8.30–16.30


Činnost školního psychologa

 • Konzultace probíhají na žádost samotného žáka, rodiče, třídního učitele, jiného pedagoga, výchovné poradkyně Mgr. Lenky Fasorové nebo metodika prevence Mgr. Jaroslava Tarase. Osobní setkání s žákem je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka/zletilý žák s touto formou péče souhlasí a vyplnil písemný souhlas s činností školního psychologa.
 • Dle aktuálních potřeb školy a třídních učitelů se školní psycholožka věnuje také práci s třídními kolektivy, která může být zaměřena například na podporu komunikace, atmosféry spolupráce a zdravých vztahů ve třídě, ale také besed na odborná psychologická témata, jako např. duševní zdraví a nemoci, zvládání stresu nebo nácvik relaxačních metod. Práce s jednotlivými třídami začíná již na adaptačním kurzu na počátku studia.
 • Nabízí možnost kariérového poradenství a profesní diagnostiky při výběru vysoké školy.
 • Nedílnou součástí práce školní psycholožky jsou také konzultace určené pedagogům školy a rodičům žáků.
 • V týmu složeného ze zástupkyně ředitele, výchovné poradkyně a metodika prevence se školní psycholožka věnuje podpoře nadaných žáků či žáků se specifickými poruchami učení nebo se zdravotním postižením.
 • Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů, s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), v platném znění.
 • Oblasti konzultací a poskytování poradenství a psychoterapie:

Žáci

 • osobní, rodinné nebo jiné vztahové problémy.
 • náročné životní situace, krize, krizová intervence
 • výběr dalšího studia, kariérové poradenství a diagnostika.
 • nejistota, tréma, nepřiměřený strach, úzkost, stavy smutku apod.
 • potíže při učení, problémy s domácí přípravou na vyučování efektivní metody učení
 • Pozice ve třídě, vztahy se spolužáky.
 • problém s chováním nebo dodržováním školního řádu.
 • konflikt s některým z učitelů.
 • osobnostní rozvoj, sebepoznání, nácvik relaxačních metod, potřeba popovídat s někým nezávislým, nezaujatým.
 • doporučení kontaktu na jiné odborné pracoviště.

Rodiče a zákonní zástupci:

 • náročné a krizové rodinné situace dopadající na žáka (rozvod nebo rozchod rodičů, úmrtí v rodině, psychopatologie v rodině, atd.)
 • u syna/dcery došlo k výraznému zhoršení prospěchu.
 • u syna/dcery došlo k náhlé změně chování, prožívání.
 • potřeba poradit s domácí přípravou vašeho syna/dcery na vyučování a s výběrem optimálního učebního stylu.
 • potřeba poradit při řešení výchovných nebo osobnostních problémů syna/dcery.
 • potřeba pomoci při řešení obtíží syna/dcery se spolužáky nebo pedagogy.
 • potřeba poradit s výběrem dalšího studia syna/dcery z hlediska rozumových předpokladů, z hlediska specifické poruchy učení apod.

Pedagogové

 • potřeba pomoci při řešení aktuální krize žáka.
 • potřeba pomoci při řešení potíží žáků ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci.
 • potřeba poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků.
 • potřeba poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení nebo poradit při zpracovávání individuálního vzdělávacího plánu.
 • potřeba poradit při řešení vztahových potíží ve třídě, pomoci realizovat třídnickou hodinu, besedu na odborné psychologické téma, apod.
 • potřeba zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou.