Školní metodik prevence

elektronický kontakt: Mgr. Jaroslav Taras

telefon: 567 579 750

Konzultační hodiny:
(Jiné termíny po osobní domluvě.)
   ČT: 8.55–9.40
   PÁ: 8.55–9.40


Činnost školního metodika prevence

  • koordinuje tvorbu, zajišťuje organizační stránku a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu,
  • ve spolupráci s vedením školy připravuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování,
  • metodicky pomáhá pedagogickému sboru v oblasti prevence rizikového chování,
  • vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
  • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd,
  • ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní zajišťuje krizovou intervenci v rámci prevence,
  • zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
  • zajišťuje spolupráci s ostatními organizacemi – OSPOD, Policie ČR, Linky bezpečí, právní poradenství, …
  • vede a průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.