Dějepis

Profilová část

Maturitní okruhy

1. Vznik a vývoj lidské společnosti v pravěku přírodní podmínky, proces hominizace, hlavní vývojové etapy pravěké společnosti podle způsobu obživy, organizace společnosti, užívání nástrojů, pravěké kultury, přehled pravěkého osídlení našich zemí

2. Staroorientální státy význam přírodních podmínek pro vznik těchto států, podoba a vývoj společnosti v Mezopotámii a v Egyptě, kultura a vzdělanost

3. Starověké Řecko periodizace řeckých dějin, vznik a vývoj athénské demokracie, uspořádání společnosti a politické zřízení ve Spartě, řecko-perské války, peloponéská válka, makedonská nadvláda a vznik helénistických států, kultura antického Řecka

4. Starověký Řím osídlení Itálie ve starověku, počátky, vzestup a krize římské republiky, Řím za císařství, křesťanství, kultura antického Říma a její přínos pro evropskou civilizaci

5. Evropa v raném středověku charakteristika feudální společnosti, stěhování národů, Franská říše, byzantská říše, vznik Francie a Anglie, vývoj ve Svaté říši římské, Slované a jejich první státy

6. Vznik a vývoj českého státu za Přemyslovců v dobách přemyslovských knížat (9.-12. století), přemyslovské království (13. st. – 1306), kultura přemyslovských Čech

7. Lucemburkové na českém trůnu Jan Lucemburský, vláda Karla IV.,zhoršení poměrů v českých zemích za Václava IV.; vzdělanost, kultura a umění v českých zemích ve 14. a na počátku 15. století

8. Evropa v době vrcholného středověku změny v zemědělství, vesnická kolonizace, rozvoj měst, uspořádání společnosti, postavenícírkve (do 14. stol.),křížové výpravy, stoletá válka

9. Husitství společenské a hospodářské problémy přelomu 14./15. století a jejich kritika v našich zemích, Mistr Jan Hus, jednotlivé proudy husitů a jejich názory, průběh, výsledky a význam husitského hnutí pro naše země, Jihlava a její vztah k husitství

10. Vývoj české společnosti v 15. – 16. století vývoj českého státu a společnosti v době poděbradské a jagellonské, nástup Habsburků na český trůn, postavení českých zemí v habsburské monarchii, příčiny a průběh prvního protihabsburského odboje a důsledky porážky

11. Humanismus a renesance, reformace vysvětlení pojmu humanismus, renesanční kultura v Evropě i u nás, reformace v Německu, ve Švýcarsku, v Anglii

12. Zámořské objevy, buržoazní revoluce v Nizozemí a v Anglii příčiny, předpoklady, výsledky a důsledky objevných plaveb, situace v Nizozemí v polovině 16. století, příčiny, průběh a výsledky revoluce, osobnost Viléma Oranžského, situace v Anglii v 1. polovině 17. století, příčiny, průběh a výsledky revoluce, osobnost O. Cromwella, tzv. slavná revoluce a její důsledky pro ústavní systém dnešní Británie

13. Třicetiletá válka české stavovské povstání a jeho důsledky, třicetiletá válka, osobnost Albrechta z Valdštejna, výsledky války, důsledky války – nevolnictví, upevnění absolutismu v Evropě

14. Osvícenský absolutismus v Evropě vysvětlení pojmu, vláda Marie Terezie – války o dědictví rakouské, reformy, vláda Josefa II., Petr I. Veliký, Kateřina II., Prusko – Fridrich II., zánik Polska (trojí dělení), barokní kultura

15. Francouzská revoluce a napoleonské války vznik osvícenství – jeho názory na společnost, hlavní představitelé, situace ve francouzské společnosti před revolucí, jednotlivé fáze revoluce a její výsledky,          napoleonské války a jejich důsledky pro Evropu

16. Evropa po vídeňském kongresu vídeňský kongres a jeho výsledky; revoluční a národně osvobozenecké hnutí ve Francii, Itálii, Španělsku, Belgii, Polsku, Rusku, Rakousku, na Balkáně, počátky dělnického hnutí, chartismus, utopický socialismus, marxismus

17. Vznik a vývoj USA v 18. a 19. století průběh kolonizování Ameriky, příčiny boje amerických osad za nezávislost, jejich výsledky a význam, další územní růst USA, příčiny, průběh a výsledky občanské války

18. Revoluční rok 1848 – 1849 v Evropě a v habsburské monarchii příčiny, cíle a výsledky revolučního roku 1848 a průběh událostí ve Francii, v Německu a Itálii, průběh revoluce v Rakousku a v Uhrách

19. Habsburská monarchie po r. 1848 do 1. světové války Bachův absolutismus, rakousko-uherské vyrovnání, česká politika na konci 19. a na počátku 20. století, pokusy Čechů o vyrovnání

20. Svět v období imperialismu sjednocení Itálie a Německa, vznik mocenských bloků v Evropě a jejich cíle, pojem imperialismus a kolonialismus, rozdělení kolonií ve světě, situace na Balkáně od krymské válkypo dvě balkánské války, ohniska rozporů před 1. světovou válkou

21. První světová válka mocenské bloky před válkou, příčiny 1. sv. války a její záminka, nejdůležitější události na válečných frontách, revoluce a změny v Rusku v r. 1917, vnitřní politika Rakousko – Uherska, československý domácí a zahraniční odboj, vznik ČSR

22. ČSR mezi dvěma světovými válkami ústavní systém první republiky, politické strany, mezinárodní postavení, problémy nově vzniklé ČSR, ČSR ve 20. letech, ČSR ve 30. letech, druhá republika

23. Svět mezi dvěma světovými válkami uspořádání světa podle versaillesko – washingtonského mírového systému, situace v Německu, významné mezinárodní smlouvy, nástup fašismu a nacismu v Evropě, specifický vývoj v SSSR, světová hospodářská krize, občanská válka ve Španělsku, spojenectví zemi Osy, vývoj v Indii a Číně

24. Druhá světová válka příčiny, periodizace a charakteristika jednotlivých fází, konference Velké trojky, výsledky války

25. Češi a Slováci v době nacistické okupace vznik Protektorátu Čechy a Morava, akce odporu, formy odboje, atentát na Heydricha, zahraniční odboj, pražské povstání; situace na Slovensku, Slovenské národní povstání a jeho význam

26. Svět po druhé světové válce norimberský proces, vznik lidově demokratických států, studená válka (Trumanova doktrína, Marshallův plán), vývoj v Německu, krize (1953 – NDR, 1956 – Polsko, Maďarsko) a rozpad sovětského bloku, vývoj v USA, SSSR a Číně

27. Mezinárodní konflikty po 2. světové válce rozpad koloniální soustavy, náboženský konflikt v Indii, válka ve Vietnamu, korejská válka, konflikt na Blízkém východě, kubánská revoluce a karibská krize, 1. a 2. válka v Perském zálivu, polpotovská Kambodža, válka v Jugoslávii

28. ČSR po 2. světové válce ČSR po r. 1945, odsun Němců, politický systém, porážka demokracie, únor 1948, nastolení totalitní moci, politické procesy, proces narůstající společenské a politické krize do r. 1960

29. Vývoj v Československu od socialismu 60. let do obnovení demokracie vznik a vývoj reformního proudu, pokus o politické uvolnění v r. 1968 – příčiny a charakter reformy, normalizační politika, reálný socialismus v ČSSR, příčiny, průběh a výsledky společenských změn v r. 1989, vznik České republiky

30. Jihlava založení Jihlavy, jihlavské dolování stříbra, vývoj středověkého města za Přemyslovců, Lucemburků a Habsburků, historie Jihlavy v 19. a 20. století, významné jihlavské architektonické památk