Zásady pro nakládání s osobními údaji a pro jejich ochranu

Zásady pro nakládání s osobními údaji a pro jejich ochranu

1. Zásady nakládání s osobními údaji

1.1 Při nakládání s osobními údaji se škola, její zaměstnanci a další osoby řídí těmito zásadami:

 

 • postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s právními předpisy;
 • s osobními údaji nakládat uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů užívat jen v uděleném rozsahu;
 • zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, aby tyto byly pravdivé a přesné;
 • zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zejména děti požívají vyšší ochrany), při ochraně oprávněných zájmů školy, při ochraně veřejného zájmu, a zpracování osobních údajů na základě souhlasu;
 • respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména práva dát a odvolat souhlas se zpracováním, práva na výmaz, namítat rozsah zpracování apod.;
 • poskytovat při zpracování osobních údajů zvláštní ochranu dětem;
 • poskytovat informace o zpracování osobních údajů, komunikovat;
 • při uzavírání smluv a právním jednání postupovat se zřetelem na povinnost chránit osobní údaje před zneužitím;
 • spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

2. Získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření a uchovávání osobních údajů

2.1 Škola nakládá a zpracovává pouze osobní údaje, které:

 

 • souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se sociálním, a zdravotním pojištěním (např. dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apod.);
 • souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.);
 • související s identifikací žáka ze zákona (datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.);
 • jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu;
 • k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.
2.2 Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace.
2.3 K osobním údajům mají přístup osoby k tomu oprávněné zákonem nebo na základě zákona.
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Milan Taláček

Škola v souvislosti se zpracováním osobních údajů provádí tyto činnosti:

školní matrika, evidenční listy

správce údajů: Ladislav Karel
 • Evidence ve školní matrice
 • Evidenční listy školy dítěte/žáka/studenta
 • Evidence doplňujích údajů pro předávání údajů

bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

správce údajů: Zdeněk Gregor, tel. 567579740
 • Evidence úrazů v knize úrazů
 • Záznam o úrazu
 • Prohlášení o pravidlech pro provádění chemických pokusů
 • Potvrzení žákem, že je seznámen se zásadami pro používání elektrických spotřebičů ve škole

průběh základního vzdělávání

správce údajů: Ladislav Karel
 • Vedení záznamů v třídní knize
 • Žádost o přijetí do školy – přestup
 • Informace k odhlášení žáka ze vzdělávání v ZŠ
 • Posudek zdravotní způsobilosti (ozdravný pobyt, výuka plavání, uvolnění žáka z tělesné výchovy, …)
 • Uvolnění žáka z vyučování
 • Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL
 • Prezentace školy
 • Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem
 • Oznámení o zahájení a rozhodnutí o ukončení o zahájení individuálního vzdělávání
 • Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji (v tomto případě např. poskytnutí údajů organizátorovi mimoškolní výuky)

přijímání ke střednímu vzdělávání

správce údajů: Ladislav Karel
 • Podání přihlášky ke vzdělávání
 • Vydání rozhodnutí o přijetí ke střednímu vzdělávání
 • Zápisový lístek

průběh středního, příp. vyššího odborného vzdělávání

správce údajů: Ladislav Karel
 • Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném středním vzdělávání
 • Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud je doporučení uplatněno ve škole
 • Předávání informací o vzdělávání
 • Organizace vzdělávání (mimoškolní vyučování, kurzy atd.)
 • Přihlášení pro projekt Erasmus
 • Žádost o vystavení průkazu ISIC / ITIC / ALIVE
 • Doklad o seznámení se se školním řádem
 • Podání přihlášky na nepovinné předměty, včetně cizích jazyků
 • Potvrzení doby studia (žáci, studenti, absolventi)
 • podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky výsledkem standardizované zkoušky
 • Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy
 • Rozhodnutí ředitele školy o uvolnění z výuky tělesné výchovy
 • Podání žádosti sportovce o úpravu organizace vzdělávání
 • Vydání rozhodnutí o žádosti sportovce o úpravu organizace vzdělávání sportovce
 • Podání žádosti o vydání ročníkového vysvědčení
 • Podání žádosti o uvolnění z vyučování
 • Protokol o komisionální zkoušce
 • Výplata jednorázového stipendia nebo ocenění
 • Informace o vzdělávání konkrétního žáka – studijní průkaz
 • Prezentace školy a zachycení její historie

ukončování středního vzdělávání

správce údajů: Štěpánka Poulová
 • Ukončování středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • Žádost o vydání duplikátu závěrečného, maturitního vysvědčení, vysvědčení o absolutoriu

Cookies: Na našem serveru zpracováváme neadresné cookies pro analýzu návštěvnosti webových stránek. Sledujeme četnost návštěv a místo, ze kterého návštěvník na stránky zavítal.