Výtvarná výchova

Profilová maturita z výtvarné výchovy

Profilová zkouška z VÝTVARNÉ VÝCHOVY se skládá ze dvou částí:

  1. Teoretická část (ústní zkouška)
    dějiny umění a obhajoba výtvarné práce
  2. Praktická část výtvarná práce na jednotné téma (volená technika) práce 3 dny ve škole po 6 vyučovacích hodinách (celkem 18 hodin) + písemná a ústní obhajoba

Teoretickou část profilové zkoušky žák koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zadání zkoušky žák volí losem. Zvolená otázka vychází z okruhu témat k maturitní zkoušce z VÝTVARNÉ VÝCHOVY. Ke každé otázce je schválen obrazový doprovod.

Okruhy maturitních témat vychází ze schválených gymnaziálních osnov učiva předmětu Výtvarná výchova. Konkrétní okruhy maturitních témat je učitel povinen maturantům sdělit v průběhu září.

Otázky jsou monotematické. Počet otázek je 25.

Po volbě otázky jsou žákovi poskytnuty potřebné pomůcky tak, aby se během 15 minut mohl na ústní zkoušku připravit. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí trvá nejvýše 15 minut.

Výsledná známka zahrnuje 2/3 ústní zkoušku a 1/3 praktickou část a obhajobu.

Profilová část

1. Umění pravěku: mladší paleolit a neolit

2. Umění starověku: Egypt, Mezopotámie

3. Umění starověku: egejská oblast, starověké Řecko

4. Umění starověku: Apeninský poloostrov, Etruskové, starověký Řím, umění křesťanské antiky

5. Byzantské umění, karolínská a otónská renesance, románské umění

6. Gotické umění, gotická Jihlava

7. Renesanční architektura a sochařství, renesanční Jihlava

8. Renesanční malířství

9. Barokní architektura, barokní Jihlava, rokoko

10. Barokní sochařství a malířství

11. Klasicismus, romantismus, generace Národního divadla

12. Architektura 2. pol. 19.stol. a 20. stol.

13. Sochařství 2. pol. 19. stol. a 20.stol.

14. Realismus; perspektiva, námět, obsah a forma

15. Impresionismus a postimpresionismus

16. Symbolismus, secese

17. Expresionismus, fauvismus

18. Kubismus, futurismus, naivní umění

19. Dadaismus, surrealismus, výrazné osobnosti meziválečného období

20. Výtvarné směry 2. pol. 20.stol.(pop-art, kinetické umění, hyperrealismus, nová figurace)

21. Výtvarné směry 2. pol. 20.stol.(akční umění – happening, performance, body-art, land-art)

22. Nefigurativní umění (orfismus, akční malba, op-art)

23. Výtvarné umění, druhy výtvarného umění – architektura, sochařství

24. Grafika, grafické techniky, galerie v České republice, galerie v našem regionu

25. Druhy výtvarného umění – malířství, malířské techniky, výrazové prostředky malířství, nejvýznamnější světové galerie