Společenské vědy

Profilová část předmětů

Základy společenských věd

 1. Historie psychologie – hlavní psychologické směry a jejich představitelé
 2. Psychologie osobnosti a psychologická metodologie
 3. Obecná psychologie
 4. Psychopatologie
 5. Náročné životní situace
 6. Vývojová psychologie
 7. Sociální psychologie
 8. Teorie práva – právní řád, právní normy – struktura, dělení, platnost, účinnost, působnost, fyzická a právnická osoba, právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům
 9. Právní základ státu /vznik, typy a funkce státu/, ústavní základy ČR – Ústava a Listina základních práv a svobod
 10. Právo veřejné – struktura, správní a trestní právo
 11. Občanské právo jako pilíř práva soukromého
 12. Rodinné právo – rodina, vznik a zánik manželství, právní vztahy v rodině, sociálně právní ochrana dětí
 13. Právní rámec podnikání v ČR – živnostenský zákon a obchodní zákoník, základy pracovního práva – postavení zaměstnance a zaměstnavatele
 14. Ekonomie a její základní pojmy, ekonomické teorie, bankovnictví, burzy, cenné papíry
 15. Trh a jeho zákony, nabídka, poptávka, cena, konkurence, peníze, hospodářský cyklus
 16. Základní makroekonomické ukazatele a jejich aktuální stav v ČR
 17. Transformace české ekonomiky, státní rozpočet a daňová soustava v ČR
 18. Demokracie, volby, volební systémy, politické strany, politické programy
 19. Mezinárodní politika – EU, OSN, NATO, globální problémy světa
 20. Světová náboženství – jejich postavení a význam v současném světě
 21. Sociologie jako věda, socializace, sociální skupiny a sociální role, multikultura
 22. Vznik filozofie a podstata filozofického tázání, vztah filozofie k náboženství, filozofie jako věda a vztah ke speciálním vědám, filozofické disciplíny
 23. Filozofický odkaz antiky – nejstarší, klasické a helénistické období
 24. Filozofie období středověku a renesance – hlavní problémy a srovnání
 25. Hlavní směry a otázky filozofie v období novověku do konce 19. století
 26. Hlavní směry a otázky filozofie 20. a 21. století
 27. Východní myšlení – Indie, Čína, základní charakteristika, pojmy, vztah východního a západního myšlení, jejich význam
 28. Filozofie a otázka povahy skutečnosti – na konkrétních příkladech vysvětlit odlišnosti chápání skutečnosti ve starověkém Řecku, ve středověku, v novověku a v současnosti
 29. Filozofie a otázka poznání – na konkrétních příkladech vysvětlit různá filozofická uchopení zkušenosti, na konkrétních příkladech rozlišit způsoby poznávání a pojetí pravdy
 30. Člověk jako jedinec, člověk jako bytost společenská. Koncepce jedince především v existenciální filozofii. Koncepce uspořádání společnosti v dějinách filozofie. Etika a její předmět, odlišit pojmy morálka, mravnost, etiketa, na příkladech rozlišit autonomní a heteronomní morálku

Psychologie

 1. Předvědecké období vývoje psychologie, vznik psychologie jako vědy, definice předmětu psychologie a významné etapy v jejím vývoji
 2. Hlubinná psychologie a psychoanalýza – S. Freud
 3. Analytická psychologie, neopsychoanalýza, individuální psychologie
 4. Behaviorismus, neobehaviorismus, kognitivní psychologie, výchozí experimenty
 5. Humanistická psychologie a PCA
 6. Existenciální psychologie, logoterapie, gestaltismus, transpersonální psychologie
 7. Vývojová psychologie – prenatální, novorozenecké, kojenecké a batolecí období
 8. Vývojová psychologie – předškolní věk, mladší školní věk, puberta
 9. Vývojová psychologie – adolescence, dospělost, stáří, terminální období
 10. Periodizace vývoje člověka – Freud, Kohlberg, Piaget, Erikson
 11. Motivace, emoce, vůle
 12. Paměť, pozornost, učení
 13. Vnímání, představy, fantazie, sny, myšlení, řeč
 14. Temperament a charakter a jejich pojetí v teoriích osobnosti
 15. Schopnosti a rysy osobnosti, inteligence a kreativita
 16. Stres a jeho zvládání (coopingové strategie)
 17. Konflikt, krize, trauma
 18. Duševní zdraví a nemoc, klasifikace duševních poruch, psychohygiena
 19. Neurotické poruchy, poruchy nálady
 20. Poruchy osobnosti, vývojové poruchy
 21. Psychotické poruchy
 22. Sexuální poruchy, organické poruchy, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, závislosti.
 23. Proces socializace, sociální skupiny
 24. Sociální interakce, její motivy, styly sociálního chování, chyby v sociálním poznávání
 25. Komunikace a asertivita
 26. Psychologická metodologie – metody výzkumu, slavné experimenty v psychologii
 27. Aplikace psychologie v praxi

Právo

 1. Právní filozofie, právo jako normativní společenský systém
 2. Velké právní systémy – jejich charakteristika a srovnání
 3. Právní normy, prameny práva, realizace práva
 4. Sankce v trestním právu, mladistvý pachatel
 5. Ústavní právo
 6. Ochrana osobnosti v českém právu
 7. Občanské právo
 8. Absolutní majetková práva – věcná práva
 9. Absolutní majetková práva – dědické právo
 10. Relativní majetková práva
 11. Spotřebitelské právo
 12. Autorské právo
 13. Rodinné právo
 14. Dítě a jeho práva
 15. Soutěžní právo, nekalá soutěž, reklamní právo
 16. Pracovní právo
 17. Moc soudní
 18. Správní právo
 19. Mezinárodní právo
 20. Trestní právo
 21. Orgány právní ochrany, právní služby
 22. Finanční právo
 23. Právo EU
 24. Základy státovědy
 25. Právo sociálního zabezpečení
 26. Právní aspekty podnikání v ČR
 27. Soudní a přestupkové řízení
 28. Závazky z deliktů, právní odpovědnost
 29. Právo a současnost, globalizace, migrace
 30. Antidiskriminační právo

Ekonomie

 1. Ekonomie jako společenská věda, makroekonomie, mikroekonomie, historický vývoj ekonomických teorií-základní souvislosti
 2. Základní ekonomické pojmy – potřeba, statek, služby, hospodářský proces
 3. Základní ekonomické systémy – hospodářský mechanismus
 4. Chování spotřebitele a utváření poptávky
 5. Chování firmy a formování nabídky
 6. Rovnováha trhu a konkurence
 7. Dokonalá konkurence a cíle firmy
 8. Formy nedokonalé konkurence
 9. Firmy v tržní ekonomice a jejich právní formy
 10. Smysl účetních výkazů – rozvaha, výsledovka, cash-flow
 11. Trh práce a zaměstnanost
 12. Měření výkonu ekonomiky a ekonomická rovnováha
 13. Cyklické kolísání výkonu ekonomiky a jeho fáze
 14. Teoretické zdroje přístupu státu k intervenci do hospodářství
 15. Fiskální politika státu – státní rozpočet, daňová soustava
 16. Inflace – podstata, výpočet, typy, příčiny a důsledky
 17. Monetární politika státu – bankovní soustava
 18. Aktivní a pasivní úvěrové operace komerčních bank
 19. Peníze – jejich formy a funkce, měnový systém
 20. Mezinárodní obchod – protekcionismus, liberalismus, GATT, WTO, absolutní a komparativní výhoda, platební bilance
 21. Evropská ekonomická integrace – historie a současnost
 22. Mezinárodní měnové instituce – MMF, Skupina Světové banky, BIS
 23. Finance v domácnosti
 24. Transformace české ekonomiky
 25. Aktuální situace ve světové a evropské ekonomice