Základy společenských věd

Maturitní okruhy profilové části

1. Vznik filozofie, občan a volby

(Filozofie, filozofické disciplíny, předsokratovská filozofie, volby a volební systémy v ČR)

2. Východní náboženství, sociální poznávání

(Hinduismus, buddhismus, taoismus, konfuciánství, sociální poznávání a jeho chyby)

3. Dialektika

(Starověká Hérakleitova dialektika, eleaté, sofisté a Sokrates, vývojová psychologie)

4. Člověk jako tvor společenský

(Filozofie Platóna a Aristotela, správní právo – člověk v obci a v kraji)

5. Filozofie a náboženství

(Křesťanská filozofie období patristiky a scholastiky, nejvýznamnější monoteistická náboženství)

6. Lidská práva a humanismus

(Listina základních práv a svobod, filozofie humanismu a renesance)

7. Rozumové poznání

(Myšlení a řeč, inteligence, paměť, racionalismus – R. Descartes, B. Spinoza, G. Leibniz)

8. Empirické poznání

(Vnímání, emoce, motivace, učení, empirismus ve filozofii – F. Bacon, G. Berkeley, D. Hume)

9. Základy práva a patologické jevy

(Právo, právní řád a právní normy, duševní zdraví a duševní nemoci, duševní poruchy, psychohygiena)

10. Politika

(Definice politiky, politické strany a jejich ideologie, filozofie francouzského osvícenství)

11. Občan a stát

(Stát a jeho formy, stát ve filozofii, úloha státu v ekonomice – daňová a rozpočtová politika)

12. Pracovní aktivita člověka

(Pracovní právo, zaměstnanost, sociální zabezpečení, pozitivismus, marxismus, pragmatismus)

13. Studium společnosti

(Sociologie jako věda, metody zkoumání společnosti, Ústava ČR)

14. Psychologie jako věda a rodina

(Psychologie jako věda, experimentální psychologie a behaviorismus, rodinné právo)

15. Osobnost a její role ve společnosti

(Psychologie osobnosti, temperament a charakter, humanistická psychologie, významné osobnosti české filozofie – T. G. Masaryk, J. Patočka)

16. Občan a trh

(Fyzická a právnická osoba, relativní majetková práva, živnosti a obchodní společnosti)

17. Řešení problémů

(Stres a náročné životní situace, psychické konflikty, základní makroekonomické ukazatele)

18. Globalizace

(Peněžní vztahy ve společnosti – peníze, bankovnictví a cenné papíry, helénistická filozofie)

19. Socializace a integrace

(Proces socializace, sociální skupiny, mezinárodní integrace – EU, OSN, NATO)

20. Psychologie a marketing

(Psychologické směry – psychoanalýza a analytická psychologie, masmédia, marketing a reklama)

21. Etika, právo a spravedlnost

(Etika a její základní druhy, etické názory v dějinách filozofie, trestní právo)

22. Klasické pojetí společnosti

(Německá klasická filozofie – I. Kant, G. Hegel, sociální struktura společnosti, typy společností)

23. Protiklady iracionalismu a trhu

(Filozofie A. Schopenhauera a F. Nietzscheho, základy tržního systému)

24. Ekonomie jako věda a vlastnictví

(Ekonomie, ekonomické systémy a základní ekonomické otázky, absolutní majetková práva)

25. Moderní doba a její problémy

(Demokracie a její formy, filozofie 20. století – fenomenologie, existencialismus, novopozitivismus)