Španělský jazyk

Maturitní písemná práce ze španělského jazyka

Písemná práce ze španělštiny pro jazykovou úroveň B1 se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává jedno téma / jednu komunikační situaci v požadovaném rozsahu slov.

V první části písemné práce v rozsahu 140 až 160 slov se mohou objevit následující formy písemného projevu / slohové útvary: neformální dopis, formální dopis, vyprávění, článek, popis, návod, charakteristika. Žák napíše souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním. Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky, události, sny i plány, zdůvodnit své názory a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky.
V druhé části písemné práce v rozsahu 60 až 80 slov se mohou objevit následující formy písemného projevu / slohové útvary: vzkaz, pozvánka, inzerát. Žák prokáže, že umí vyjádřit úmysl, přání, omluvu, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.

Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel školy stanoví dvě zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, z nichž si žák po zahájení zkoušky jedno zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Tematické okruhy pro ústní maturitní zkoušku ze španělského jazyka

 1. España – geografía, sistema político, la Familia Real
 2. Clima de España, América Latina y de la República Checa, tiempo, estaciones del año
 3. Arte hispano – pintura, literatura, música
 4. Comunidades autónomas y ciudades notables de España
 5. Madrid, Barcelona
 6. América Latina
 7. República Checa, Praga, mi región, mi ciudad, Jihlava
 8. Amigos y amistad, autobiografía
 9. Medios de transporte, viajando por España y América Latina, tipos de alojamiento, transporte público en Madrid
 10. Lengua española
 11. Gastronomía española, cocina latinoamericana, servicios gastronómicos
 12. Tradiciones y fiestas en España, América Latina y en la República Checa
 13. Mi casa y mi habitación, tipos de vivienda, vida en la ciudad y en el campo
 14. Familia, vida familiar, actividades familiares
 15. Sistema educativo en España, América Latina y en la República Checa, nuestra escuela
 16. Ritmo diario, vida cotidiana en España, en la República Checa y América Latina
 17. Deportes,salud y enfermedades, vida saludable
 18. Vida cultural – cine, teatro, conciertos, mi libro preferido, mi cantante/actor preferido
 19. Compras, moda y estilos
 20. Patrimonio de la Humanidad de España, América Latina y de la República Checa