Ruský jazyk

Maturitní písemná práce z ruského jazyka

Písemná práce z ruštiny pro jazykovou úroveň B1 se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává jedno téma / jednu komunikační situaci v požadovaném rozsahu slov.

V první části písemné práce v rozsahu 140 až 160 slov se mohou objevit následující formy písemného projevu / slohové útvary: neformální dopis, formální dopis, vyprávění, článek, popis, návod, charakteristika. Žák napíše souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním. Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky, události, sny i plány, zdůvodnit své názory a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky.
V druhé části písemné práce v rozsahu 60 až 80 slov se mohou objevit následující formy písemného projevu / slohové útvary: vzkaz, pozvánka, inzerát. Žák prokáže, že umí vyjádřit úmysl, přání, omluvu, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.

Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel školy stanoví dvě zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, z nichž si žák po zahájení zkoušky jedno zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Tematické okruhy pro ústní maturitní zkoušku z ruského jazyka

 1. Моя семья и мои друзья
 2. Биография
 3. Школа и образование
 4. Спорт
 5. Домашнее хозяйство, дом, квартира
 6. Средства информации
 7. Времена года, погода, окружающая среда
 8. Культурная жизнь
 9. Праздники, традиции и обычаи в России и в Чехии
 10. Питание, блюда, русская и чешская кухня
 11. Здоровье и болезни
 12. Литература и чтение в моей жизни
 13. Путешествие, каникулы, отпуск
 14. Свободное время
 15. Покупки, магазины
 16. Изучение языков, русский язык
 17. Сегодняшняя молодëжь
 18. Россия над картой, интересные места
 19. Чешская Республика, Прага
 20. Регион Возвышенность, Йиглава