Francouzský jazyk

Maturitní písemná práce z francouzského jazyka

Písemná práce z francouzštiny pro jazykovou úroveň B1 se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje jednu úlohu, která je specifikována zadáním. V každé části písemné práce žák zpracovává jedno téma / jednu komunikační situaci v požadovaném rozsahu slov.

V první části písemné práce v rozsahu 140 až 160 slov se mohou objevit následující formy písemného projevu / slohové útvary: neformální dopis, formální dopis, vyprávění, článek (kritika, recenze), popis, návod, charakteristika, esej. Žák napíše souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním. Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky, události, sny i plány, zdůvodnit své názory a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky.

V druhé části písemné práce v rozsahu 60 až 80 slov se mohou objevit následující formy písemného projevu / slohové útvary: vzkaz, pozvánka, oznámení, instrukce, inzerát. Žák prokáže, že umí vyjádřit úmysl, přání, omluvu, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.

Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Ředitel školy stanoví dvě zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky, z nichž si žák po zahájení zkoušky jedno zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Tematické okruhy pro ústní maturitní zkoušku z francouzského jazyka

 1. MA FAMILLE ET MES AMIS
 2. LES RELATIONS ENTRE LES GENS
 3. LES JEUNES ET LEUR MONDE
 4. LA CULTURE ET LES ARTS
 5. LES LIVRES
 6. LA MODE ET LES VÊTEMENTS
 7. LE SPORT
 8. LES LOISIRS ET LE MODE DE VIE
 9. LES MAGASINS, LES SERVICES
 10. LES REPAS
 11. LE LOGEMENT
 12. LE TRAVAIL, L´EMPLOI
 13. LA SANTÉ
 14. L´HOMME ET LA NATURE
 15. LES VOYAGES
 16. LES VILLES EN FRANCE ET LES LIEUX INTÉRESSANTS
 17. LA FRANCE – LE PAYS DONT J´APPRENDS LA LANGUE
 18. LES PAYS FRANCOPHONES
 19. MON PAYS – LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 20. MA VILLE NATALE ET MA RÉGION