Stínování 26. – 28. 4. 2022

2021-1-CZ01-KA121-SCH-000011091

Výjezdem 4 pedagogů Gymnázia Jihlava jsme zahájili mobility v rámci schválené akreditace Erasmus+.

Do španělské školy IES Maria Moliner v Port de Sagunt vyjeli Mgr. Iveta Nečadová, Mgr. Milan Taláček, Mgr. Soňa Jurkovičová a Mgr. Šárka Pospíchalová, aby pozorovali průběh vyučování i organizaci výuky v partnerské škole. Každý z nich měl jiné cíle pozorování.

V partnerské škole jsme strávili 3 dny. Navštívili jsme hodiny anglického jazyka, matematiky, informatiky, výtvarné výchovy a biologie s dalšími přírodovědnými předměty. Byli jsme velmi vlídně přijati a měli možnost prodiskutovat navštívené hodiny, probrali jsme také španělský školní systém, seznámili se s technickým vybavením školy.

Stanovené cíle stínování se podařilo splnit, dokonce jsme navázali spolupráci a dohodli se na projektovém tématu, které vyhovuje oběma akreditovaným školám.

Postřehy ze stínování:

Anglický jazyk:

 • interaktivní učební materiál pro exam class: sestavený osobně učitelkou angličtiny, propojení s ukázkami na youtube
 • využití ´scaffolding´: různé úrovně žáků, diverzita zadání
 • jazykoví asistenti ve škole
 • Ethical values v angličtině
 • práce v projeku Erasmus+ zahrnutá do rozvrhu, volitelný předmět

Matematika:

 • příprava k přijímacím zkouškám na VŠ objemem učiva odpovídá gymnaziálním zvyklostem
 • v nižších ročnících je učivo mnohem více propojené s dalšími předměty a v průběhu hodiny se plynule prolíná
 • nové učebnice reflektují mezipředmětové vazby, a to nejen na přírodovědné předměty
 • v hodinách je kladen důraz na samostatnou práci žáků
 • velmi častá diskuze nad zadáním příkladů, individuální tempo, učitel ochotný k pomoci

Výtvarná výchova:

 • skupinová práce, propojení v projektech, volitelná vv, práce v materiálu (lepenka)
 • Získala jsem zajímavé zkušenosti, nahlédla jsem do způsobu vedení výuky výtvarné výuky ve Španělsku.  Všechny hodiny výtvarné výchovy, které jsme absolvovali, byly vedené jako skupinová práce. V hodinách vládla přátelská atmosféra. Ve výtvarné výchově na naší škole také střídáme práci ve skupinách a individuální tvůrčí činnost a pracujeme v projektech. Velmi podobná je také individuální komunikace učitele a žáka během praktické výuky. Rozdílný je kratší čas jedné vyučovací jednotky. (cca 50 minut). U nás pracujeme v 90minutových blocích. Konkrétní inspirací pro výuku praktických hodin je mikrofon, který umožní lepší komunikaci při praktické práci větších skupin nebo při práci mimo školu (školní dvůr, park, prohlídka města apod.) Pro moje teoretické hodiny historie umění mě inspirovaly interaktivní učební materiály. (angličtina)

Biologie:

 • opět mezipředmětové vztahy (Scientific)
 • zaznamenávání jídelníčku v minulém týdnu, jeho hodnocení navzájem (oskenované a anonymně promítnuté pro všechny)
 • provázání s potravní pyramidou (bílkoviny, ovoce, mléčné výrobky, …)
 • zatrhnout si, kde bych se mohl zlepšit
 • pracovní list energetická hodnota vybrané potraviny – výpočet kalorií, procent denní porce a potřeby dané živiny
 • v laboratoři zjišťování přítomnosti základních živin v různých potravinách
 • každá skupinka zkoumala jinou potravinu

Ostatní

 • multi předmětové hodiny (matematika – biologie – chemie), propojení s historií daného tématu
 • mikrofon využívaný při praktické výuce či při výuce s respirátorem a venku
 • převažovala práce ve skupinách (angličtina, art, laboratoře)
 • studenti se cítili v hodině bezpečně, živě komunikovali
 • různá úroveň studijních předpokladů i motivace žáku v jedné třídě
 • angličtina (skupinová práce, interaktivní učební materiály, pracovní listy – časté xero kopie, práce v projektech)
 • Kahoot
 • výuka venku
 • peer program