Náhrada zkoušky z českého jazyka

Test z českého jazyka bude pro uchazeče o studium, jejichž mateřský jazyk je jiný než český, nahrazen 15minutovým pohovorem v českém jazyce.

Pohovor bude mít tyto části:

  • Čtení s porozuměním
  • Poslech s porozuměním
  • Konverzace

Hodnocení pohovoru bude uspěl/neuspěl.

Nevykoná-li uchazeč cizinec ústní pohovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.
Neúspěšní uchazeči se mohou účastnit dalších kol přijímacího řízení nebo na základě § 4 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. mohou být přijatí do 1. ročníku i v průběhu školního roku.